Yasal Bilgi (KVKK)

İNTERNET SİTESİ İÇİN KAMUOYU VE İLGİLİ KİŞİLER AÇISINDAN

AYDINLATMA METNİ

         A-) Giriş

         KSG Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususu bizim için; misyonlarımız arasındaki en önemli maddelerden biri konumundadır. Bu bilinçle         KSG Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak iş bu aydınlatma metni; Kişisel verilerinizin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkın Tebliğ” başta olmak üzere, ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin sağlanması, bu hususta ilgili kişi ve kamuoyunun aydınlatılması ile verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amaçlarıyla hazırlanmıştır. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu kapsamında tanımlı olan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

         B-) Tanımlar

         İşbu aydınlatma metninde geçen tanımlar;

         Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

         Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

         Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

         Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

         Kişisel verilerin işlenmesi kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder

         C-) Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları:

         Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe toplanacak, oluşturulacak ve güncellenerek işlenebilecektir.

         Ek olarak kişisel verileriniz kanunda öngörülen yasal süreler hariç bırakılarak, başvurunuz üzerine veya işlenme amacının ortadan kalmasıyla birlikte öngörülen yasal süre olan saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde (6 ay) imha edilmektedir.

         KVKK’nın 4. 5. ve 6. Maddeleri uyarınca;

         Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesin temini, kanunlardan kaynaklanan sorumlulukların yerine getirilmesi, uyuşmazlık çıkması durumunda delil olarak kullanılması amaçlarıyla;

· Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,                                                               

· Doğru ve gerektiğinde güncel,                                                                             

· Belirli, açık ve meşru amaçlar için,                                                                        

· İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,                                                       

· İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

         Kurallarına uygun bir şekilde şirketimiz tarafından işlenecektir.

         D-) Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

         Şirketimiz, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK'da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir. Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler, Veri sahibinin açık rızası olmadan, tarafımızca diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır. Toplanan kişisel verileriniz; şirketimiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

         E-) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

         Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi gayesi ile ek olarak veri sorumlusunun meşru menfaati kapsamında edinilir. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (C) ve (D) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

        

         F-) Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler:

         Şirket olarak kişisel verilerin korunması konusunda Kanunun öngördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde “C” başlığındaki hukuk kurallarına riayet etmektedir.

         G-) Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

         Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi; aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda, şirketimiz talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

         Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

1-) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,                                                                                                 

2-) Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,                                                                              

3-) Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,                                                                                

4-) Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,                                        

5-) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,                                                                                         

6-) KVKK 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,                                                                                                                                            

7-) (5) ve (6) numaralı bentler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,                                                                                                                                        

8-) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,                                                                                   

9-) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

     KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya kişisel verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.     

     Şuan itibariyle taleplerinizi

      I-) i.insankaynaklari@ksg.com.tr mail adresimizden

     II-) ksgmakina@hs03.kep.tr kep adresimizden

    III-) Karslılar Mahallesi 82113 Sokak No:12-8/1 Çukurova/ADANA adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile yazılı olarak şirketimize iletebilirsiniz.

     Bu çerçevede Şirketimize KVKK’ nın 11. Maddesi kapsamında yazılı başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini ekleyerek, ıslak imzalı olarak ya da elektronik başvurularınızı 5070 sayılı elektronik imza kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak Şirketimizin yukarıda gösterdiğimiz iletişim kanallarından tarafımıza iletebilirsiniz.

     Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız KVKK’nın 13. Maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

ksg.com.tr deneyimini sizlere daha iyi sunabilmek amacıyla websitemizde çerez (cookie) kullanılmaktadır. Anladım